2047 Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng , Biên Hòa, Đồng Nai