Doanh Nghiệp-Giải pháp

19/04/2020Fast 100 plus
6.600.000
Dung lượng: 100Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
19/04/2020Fast 80
3.300.000
Dung lượng: 80Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
19/04/2020Fast 60 plus
1.400.000
Dung lượng: 60Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
19/04/2020Fast 60
880.000
Dung lượng: 60Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
14/04/2020Fast 100
4.400.000
Dung lượng: 200Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
14/04/2020Fast 80
2.200.000
Dung lượng: 180Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
14/04/2020Fast 50
660.000
Dung lượng: 100Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)
14/04/2020Fast 40 plus
440.000
Dung lượng: 80Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Miễn phí lắp đặt)